เกี่ยวกับ SMA คณะราษฎรบำรุง ยะลา
ผู้เข้าชม : 3248

 

 วิสัยทัศน์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Math Ability : SMA) มุ่งมั่นให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เต็มตามศักยภาพสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ดำรงตนอย่างมีความสุขในประชาคมโลก

 พันธกิจ

 ด้านนักเรียน

1. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียนเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ด้านครู

1. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาองค์ความรู้และเทคนิควิทยาการสมัยใหม่อย่างหลากหลาย

2. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

 ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างหลากหลายและเฉพาะทางให้

   สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

 ด้านการบริหารจัดการ

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและจัดหลักสูตรเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาเข้มข้น

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ด้านชุมชนและสังคม

1.

วิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

 

 เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน

  1. มีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  2. มีทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยี
  3. เรียนรู้ รักการอ่านและการค้นคว้าเป็นระบบ
  4. มีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักคิด ประดิษฐ์ และพัฒนาด้านทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. มีคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
  6. ภูมิใจในความเป็นไทย
  7. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. ทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามให้แก่สังคม
  9. รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2022 - All Rights Reserved